Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Terms & Conditions

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR WINNERS CLUB AB:s UTBILDNINGAR

Gällande fr.om. 2020-11-19 och tills vidare.

1 ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) och vid var tid gällande version av dessa Villkor, gäller för säljutbildningar och föreläsningar (”Utbildningen”/”Utbildningarna”) som tillhandahålls av Winners Club AB, org. nr. 559270-0644 (”Winners Club”). Avtal om Utbildningar som vid var tid tillhandahålls av Winners Club träffas direkt med deltagaren eller med deltagarens företag (”Beställaren”) i samband med distansköp via Winners Clubs hemsida www.winnersclub.nu (”Hemsidan”) eller efter anmälan om deltagande från Beställaren eller från person anställd hos Beställaren. Winners Club och Beställaren anges gemensamt nedan för ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

1.2 Deltagande i Utbildningarna och medlemskapet i Winners Club kräver att deltagaren är minst 18 år gammal och att Beställaren är i övrigt behörig att ingå avtal med Winners Club. Winners Club kan ej hållas ansvarig om person under 18 år registrerar sig och genomför köp utan målsmans tillåtelse.

1.3Winners Club uppdaterar från tid till annan sitt utbud av Utbildningarna som vid var tid tillhandahålls och förbehåller sig rätten att förändra innehållet i erbjudna Utbildningar (se Hemsidan för aktuellt utbud av Utbildningar).

1.4 Utbildningar kan vara antingen öppna och rikta sig till en odefinierad krets av deltagare (”Konsumenter”), eller B2B kunder, dvs. företagsanpassade och riktade endast till deltagare från ett visst företag.

1.5 Genom att godkänna Villkoren bekräftar Beställaren att denne tagit del av information som framgår av Villkoren, vilka alltid finns tillgängliga på Hemsidan. En uppdaterad version av Villkoren kommer att tillgängliggöras på Hemsidan och denna börjar gälla från och med den tidpunkt som framgår i den uppdaterade versionen av Villkoren.

2 KÖP OCH ANMÄLAN

2.1 Köpet sker via Hemsidan eller genom anmälan via anmälningsformulär för respektive utbildning som nås via utbildningsbeskrivningen på Hemsidan eller genom kontakt med Winners Club på annat sätt. Avtal avseende Utbildningar riktade till B2B kunder träffas enligt särskild överenskommelse mellan Parterna.

2.2 Mottagen anmälan bekräftas av Winners Club inom circa en (1) dag, varvid anmälan blir bindande och Parterna träffat ett ”Utbildningsavtal”.

2.3 Ett personligt brev, innehållande medlemskort och inloggningsuppgifter till medlemsportalen skickas till deltagare som ska delta i utbildningen (”Deltagaren”/”Deltagarna”) circa trettio (30) dagar före Utbildningens start. Senast fem (5) dagar innan Utbildningens start skickas ett e-postmeddelande med schema och utbildningsupplägg till Deltagarna.

3 AVGIFTER, BETALNING M.M. 

3.1 Avgifterna för Utbildningarna framgår av Hemsidan eller av offert tillställt Beställaren. Avgifterna anges exklusive   mervärdesskatt. Beställaren ansvarar för mervärdesskatt och skatter samt offentliga avgifter som utgår eller kan komma att utgå i anledning av Utbildningarna. Vad som ingår i utbildningsavgiften framgår av utbildningsbeskrivningen som anges på Hemsidan.

3.2 I de fall när betalning inte sker direkt via Hemsidan, utan avtal avseende B2B Utbildning träffas enligt särskild överenskommelse mellan Parterna skickas fakturan till Beställaren sju (7) dagar före Utbildningens start. Om anmälan till Utbildning sker mindre än sju (7) dagar före Utbildningens start sker fakturering så snart som möjligt, men senast en (1) dag innan Utbildningens start.

3.3 Avgift för utbildning betalas mot faktura med betalningsvillkor trettio (30 dagar) netto från fakturadatum.

3.4 Vid delbetalning via tjänsten Klarna tillkommer en extra avgift. Denna finns alltid angivet i det pris som framgår vid val av betalningsmetod vid köp via Hemsidan.

3.5 För det fall avgifterna skulle komma att ändras kommer Beställaren att skriftligen meddelas om detta minst tio (10) dagar i förväg.

3.6 Vid dröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Vid betalningsdröjsmål har Winners Club rätt att säga upp det aktuella Utbildningsavtalet mellan Parterna till omedelbart upphörande, varvid Deltagarna inte har rätt att delta vid utbildningstillfällena.

4 ÅNGERRÄTT OCH AVANMÄLNINGSREGLER

4.1 Beträffande Utbildningsavtal som Beställaren ingått genom distansköp har Beställaren som är Konsument i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra köpet fjorton (14) dagar från avtalsdagen. Om Utbildningen avbokas enligt reglerna om ångerrätt har Beställaren rätt att återfå hela avgiften om Beställaren har redan betalat den. För det fall Utbildningen har startat och Deltagaren deltagit vid minst ett utbildningstillfälle har Beställaren accepterat att avstå från ångerrätten.

4.2 Vid avanmälan efter att betalning genomförts av Beställaren återbetalas inte utbildningsavgiften fullt ut om det har gått mer än fjorton (14) dagar från avtalsdagen. Därefter är Winners Clubs-medlemskapet aktivt under ett (1) år och full återbetalning kan ej ske om inte:

1) Deltagaren har blivit allvarligt sjuk och inte kan delta i Utbildningen (läkarintyg för att påvisa sjukdomstillståndet ska presenteras till Winners Club), eller

2) Deltagaren har avlidit.

4.3 För det fall Beställaren som är Konsument gör en avanmälan från en Utbildning gäller följande:

1) Vid avanmälan från en Utbildning fram till trettio (30) dagar före Utbildningens start, ska Beställaren ersätta Winners Club med 30 % av Utbildningsavgiften.

2) Vid avanmälan mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före Utbildningens start, ska Beställaren ersätta Winners Club med 50 % av Utbildningsavgiften.

3) Vid avanmälan mindre än fjorton (14) dagar före Utbildningens start, ska Beställaren ersätta Winners Club med 100 % av Utbildningsavgiften.

4.4 För det fall Beställare som är B2B kund gör en avanmälan från en Utbildning gäller följande:

1) Vid avanmälan fram till fjorton (14) dagar före Utbildningens start ska Beställaren ersätta Winners Club med 50 % av utbildningsavgiften.

2) Vid avanmälan mindre än fjorton (14) dagar före Utbildningens start ska Beställaren ersätta Winners Club med 100 % av kursavgiften.

4.5 I de fall Winners Club har haft kostnader i samband med avtalade anpassningar av utbildningsupplägg, material, diplomering m.m. är Beställaren som är B2B kund skyldig att ersätta Winners Club för dessa kostnader om de har uppstått innan avanmälan skett. Kostnader betalas av Beställaren mot faktura med betalningsvillkor tio (10) dagar netto från fakturadatum.

4.6 Avanmälan ska alltid ske skriftligt för att vara giltig.

4.7 Vid Deltagarens förhinder att delta i Utbildning kan platsen överlåtas till annan person hos Beställaren efter samråd med Winners Club och skriftligt godkännande.

5 DELTAGARENS ÅTAGANDEN

5.1 Deltagaren åtar sig att följa Villkoren samt gällande lagstiftning vid deltagande i Utbildningarna och/eller de gemensamma träffarna. Winners Club tillåter inga olagligheter, sexuella trakasserier, mobbning eller annan slags kränkning under deltagandet i Utbildningarna, fysiska träffarna och/eller online sammankomsterna.

5.2 Deltagaren åtar sig att hålla god ton och ha ett vårdat språk vid deltagandet i Utbildningarna, fysiska träffarna och/eller online sammankomsterna.

5.3 Deltagaren ansvarar personligen för alla handlingar och all aktivitet som företas inom ramen för deltagandet i Utbildningarna och medlemskapet i Winners Club. Deltagaren åtar sig att inte till någon utomstående ge tillgång till Winners Club-medlemskapet. För det fall Deltagaren skulle misstänka eller borde misstänka att en obehörig har fått tillgång till medlemskapsportalen, är Deltagaren skyldig att omgående vidta åtgärder för att begränsa åtkomst till medlemskapsportalen, samt att omgående meddela Winners Club om det inträffade. Beställaren godtar att Winners Club inte ansvarar för obehörigas tillgång till och missbruk av deltagandet i Utbildningarna samt Winners Club-medlemskapet och för eventuella konsekvenser därav, som beror på Deltagarens oaktsamhet.

5.4 Deltagaren åtar sig att hålla Winners Club skadelöst i det fall deltagandet i Utbildningarna och/eller nyttjande av Winners Club-medlemskapet skulle föranleda ersättningsskyldighet för Winners Club i förhållande till tredje part.

5.5 Deltagaren får inte ändra, kopiera, publicera eller på annat sätt distribuera innehåll som Deltagaren får del av genom Utbildningarna eller Winners Club-medlemskapet och som tillhandahålls Deltagaren av Winners Club.  

5.6 Deltagaren är skyldig att iaktta de föreskrifter, anvisningar, riktlinjer och/eller begränsningar som kan meddelas i respektive Utbildnings tillhörande dokumentation som utfärdas av Winners Club eller med tredje part med vilken Winners Club träffat avtal.

5.7 Winners Club har rätt att utan föregående varning neka Beställare och/eller Deltagare från vidare deltagande i Utbildningarna vid misstanke om brott med Villkoren.

WINNERS CLUBS FÖRBEHÅLL

6.1 Winners Club har rätt att ändra Villkoren utan föregående godkännande från Beställaren. Beställaren kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder ikraft trettio (30) dagar efter det att Beställaren underrättats om ändringen. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Beställaren har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens ikraftträdande underrätta Winners Club om att Beställaren säger upp avtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.

6.2 Winners Club förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra tid och/eller plats för en Utbildning, t.ex. vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt antal deltagare.

6.3 Vid inställd Utbildning eller om tid och/eller plats ändras och Beställare/Deltagare därför avanmäler sig ska Winners Club återbetala alla eventuellt inbetalda utbildningsavgifter. Ingen ersättning utgår utöver detta med anledning av Winners Club avbokning eller ändring av Utbildningen. 

6.4 Winners Club kan inte under några omständigheter garantera att Utbildningarna kommer att fungera felfritt eller i övrigt leva upp till Beställarens och/eller Deltagarnas förväntningar. Tekniker, principer och verktyg som behandlas i Utbildningarna, kan inte garanteras att fungera för alla. Det är upp till Deltagarna själva att få teknikerna och verktygen att fungera. I övrigt, kan Utbildningarna komma att störas av faktorer och omständigheter (t.ex. tekniska störningar, fel i utrustning, nätverk, virus) som ligger utanför Winners Clubs kontroll och för vilka Winner Club inte ansvarar för.

6.5 Winners Club har rätt att när som helst, utan att i förväg behöva avisera Beställaren och/eller Deltagarna, spärra åtkomst till Utbildningarna och Winners Club-medlemskapet för det fall det bryts mot Villkoren eller om deltagande i Utbildningarna sker på ett sätt som kan skada Winners Club eller tredje part.

7 FEL, BRISTER M.M. 

7.1 Winners Club ansvarar endast för fel eller brister i Utbildningarna som innebär att Utbildningarnas innehåll inte i väsentliga avseenden uppfyller utbildningsbeskrivningarna och att felet eller bristerna är hänförligt till Winners Club samt är inom Winners Clubs kontroll. Winners Club ansvarar inte för fel eller brister som är hänförliga till Beställaren, Deltagaren eller tredje man för vilken Winners Club inte ansvarar för.

7.2 Vid fel eller brister ska Beställarens reklamation och eventuella andra anspråk framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att Beställaren upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom sex (6) månader från det att omständigheten inträffade. I annat fall kommer anspråket att förfalla.

8 ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNINGAR

8.1 Utöver vad som anges ovan under punkt 6 har Winners Club inte något ansvar för Utbildningarnas kvalitet eller innehåll. Winners Club svarar inte för sak- eller faktafel i Utbildningarna eller den dokumentation som tillhandahålls inom ramen för en Utbildning eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Winners Club ansvarar inte heller för råd eller information Beställare eller Deltagarna har erhållit från av Winners Club anlitad konsult, föreläsare eller tredje part i anslutning till Utbildningarna.

8.2 Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor och vid fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, ska Parternas ersättningsskyldighet enligt Villkoren endast avse ersättning för styrkt direkt skada och direkta kostnader. Winners Club har därmed inget ansvar för inkomstbortfall, produktionsbortfall, utebliven vinst, följdskador eller annan indirekt skada eller förlust.

8.3 Beställarens rätt till ersättning för skada enligt Villkoren är under alla omständigheter begränsad till den ersättning som Beställare betalat eller avsåg betala till Winners Club enligt ingånget Utbildningsavtal. Winners Club ansvarar inte gentemot någon annan än Beställaren.

9 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

9.1 Winners Club är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av Beställaren och/eller Deltagarna i samband med beställning och/eller deltagande i Utbildningarna och/eller Winners Club-medlemskapet. Winners Club behandlar personuppgifter i enlighet med vid var gällande personuppgiftslagstiftning. Personuppgifterna kommer att användas för administration av Utbildningarna, Winners Club-medlemskapet, för uppfyllande av Utbildningsavtalet samt för statistiska ändamål. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för dessa ändamål. Beställarna och Deltagarna har rätt att begära information från Winners Club om behandlingen av personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. För mer information avseende Winners Clubs personuppgiftsbehandling hänvisas till Integritetspolicyn som finns tillgänglig på Hemsidan.

9.2 Beställaren och Deltagarna samtycker till att Winners Club behandlar personuppgifter på så sätt som anges ovan.

9.3 Winners Club lagrar kakor i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning om integritet och elektronisk kommunikation. För mer information avseende Winners Clubs användning av kakor hänvisas till Winners Clubs Cookiepolicy (policy för kakor) som finns tillgänglig på Hemsidan.

10 FORCE MAJEURE

10.1 Med undantag för de fall Part har agerat grovt vårdslöst, är ingen av Parterna ansvarig gentemot den andra Parten för fullgörande av skyldigheter, enligt ingånget Utbildningsavtal eller Villkoren, som förhindras eller avsevärt försenas av omständigheter utanför Parts eller dennes underleverantörers kontroll (”Force Majeure”), som Part skäligen inte kan räkna med och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Sådana omständigheter innefattar men är inte begränsade till krig och mobilisering, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför Parts kontroll.

10.2 Part som önskar åberopa sådan befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andre Parten om uppkomsten respektive upphörandet av Force Majeure.

10.3 Om avtalets fullgörande och uppfyllande av Villkoren omöjliggörs vid utsatt utbildningstillfälle samt under de nittio (90) efterföljande dagarna på grund av Force Majeure har vardera Part rätt att genom skriftligt meddelande till den andre Parten häva Utbildningsavtalet. 

11 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M.

11.1 Winners Club äger med ensamrätt samtliga rättigheter till Utbildningarna och dess innehåll, inklusive immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till rättigheter kopplade till upphovsrätt, varumärke, firma, design, text o.d. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa immateriella rättigheter helt eller delvis överlåts till Beställaren. All kopiering, ändring, överlåtelse, licensiering och/eller annan användning av Utbildningarna och dess innehåll är otillåten. Uppgifter om upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden i Utbildningarna och tillhörande dokumentation ska bibehållas av Beställaren och får inte avlägsnas eller göras oläslig. Om Beställaren eller Deltagaren önskar citera något av kursplanen ska detta ske enligt korrekt akademisk praxis.

11.2 Beställaren är införstådd med att otillåten användning av Winners Clubs immateriella rättigheter utgör avtalsbrott och är i övrigt brottsligt förfarande. Winners Club har rätt att vidta rättsliga åtgärder gentemot Beställaren i fall av sådan otillåten användning av Winners Clubs immateriella rättigheter.

12 SEKRETESS

12.1 Med ”Konfidentiell Information” avses varje uppgift av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art hänförlig till Parterna och deras närstående bolag, oavsett om uppgifterna dokumenterats i skrift eller inte. Som Konfidentiell Information ska dock inte betraktas information som är allmänt känd eller kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom mottagande Parts brott mot Villkoren.

12.2 Parterna förbinder sig att inte helt eller delvis avslöja Konfidentiell Information, som erhållits i samband med Utbildningsavtalet och Villkoren, hänförlig till den andre Parten eller till tredje man, om inte den andre parten i förväg har givit sitt skriftliga samtycke därtill eller den part som avslöjar den Konfidentiella Informationen har skyldighet att göra så enligt tillämplig lag, verkställbar dom, bindande myndighetsbeslut eller föreskrift eller tillämpligt regelverk för reglerad marknad.

12.3 Parterna får inte använda Konfidentiell Information för annat ändamål än för att utöva sina rättigheter och skyldigheter enligt Utbildningsavtalet och Villkoren. Part ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att dess anställda eller uppdragstagare otillåtet sprider eller använder Konfidentiell Information till tredje part.

12.4 Parternas sekretessförpliktelser ska gälla utan begränsning i tiden.

12.5 Winners Club får, efter särskild överenskommelse med Beställaren, i marknadsföringssyfte ange att Beställaren deltar i Utbildningarna.

13 KOMMUNIKATION

Beställaren godkänner att all kommunikation mellan Parterna, med anledning av Utbildningarna och/eller Villkoren ska ske elektroniskt genom e-postmeddelande mellan Parterna. Samtliga meddelanden med anledning av Villkoren ska anses ha kommit den andra Parten till handa dagen för avsändandet av e-postmeddelandet.

14 ÖVERLÅTELSE

Beställaren har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till annan. Winners Club har dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat koncernbolag samt att anlita underleverantörer för fullgörandet av skyldigheter enligt Villkoren.

15 TILLÄMPLIG LAG, KLAGOMÅL OCH TVISTER

15.1 Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.

15.2 För det fall Beställaren är missnöjd med Utbildning, kan klagomål framföras till Winners Club genom att skicka ett e-postmeddelande till info@winnersclub.nu.

15.3 Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska i första hand lösas genom diskussion mellan Parterna. För det fall Parterna inte inom en skälig tid kan nå en överenskommelse kan tvisten hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), under förutsättning att ARN är behörig att pröva tvisten.

15.4 I annat fall, ska tvister hänförliga till Villkoren avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.